Visina tona - II deo

Ova strana se bavi zapisivanjem nota, odnosno prepoznavanjem njihove visine. Poznavanje imena tonova, notnog sistema i violinskog ključa preduslov je za shvatanje onoga što ovde piše.


U verbalnom sporazumevanju za određivanje visine tona bitno je njegovo ime a visina tona se kod napisane note očitava mestom gde je napisana (za razliku od trajanja koje se određuje oblikom). Šta to praktično znači? Sećate se, jel' tako, da se ton G u violinskom ključ piše na drugoj liniji notnog sistema. To znači da se ton G piše na drugoj liniji (velike li mudrosti).

Ako se još sećate napomenuli smo da se viši tonovi, na notnom sistemu pišu više a niži niže. Po ovoj logici sledi da se ton A, koji ide odmah posle G i viši je od njega, piše odmah iznad G. Ovde je važno napomenuti da linije i praznine podjednako aktivno učestvuju u zapisivanju nota u notni sistem. Dakle, ton A se piše u prazninu između druge i treće linije, zapravo u drugu prazninu.

Viši tonovi više a niži niže. Ton F je niži od G i evo kako se on zapisuje.

Kako nebih trošio bajtove uludo pokazujući tonove jedan po jedan evo svih nota koje staju na notni sistem. Takođe iskoristiću priliku da vam kažem kako su ono G, A i F iz predhodne priče u stvari g1 a1 i f1.

Od e1 do f2 sve ide lako međutim šta sa notama koje su niže od e1 ili više od f2. Za zapisivanje ovih nota u pomoć se zovu zamislite ko? Pomoćne linije. Kako bi se smanjila količina nacrtanih pomoćnih linija one se ne crtaju dokle god nema potrebe za njima. Nota d1 (niža od e1) piše se u prazninu između zamišljene prve pomoćne i prve linije i tu se pomoćna linija ne crta a c1 se piše na prvoj pomoćnoj liniji i tu se pomoćna linija crta.

Isto pravilo važi i za pisanje nota koje su više od f2. Nota g2 se piše u prazninu između zamišljene prve pomoćne i pete linije a a2 na prvoj pomoćnoj liniji.

Evo napisanih svih nota. Prvo mala oktava.

Prva oktava.

Druga oktava.

Treća oktava.

Note četvrte oktave pišu se kao i note treće ali se iznad njih dodaje oznaka 8va. Sve note sem c4.

Za kraj ovog teksta dodao bih još da se u violinskom ključu zapisuju note u rasponu od c do h4 a u bas ključu od 2C do h1.