Visina tona

Visina tona je, kao što rekoh, jedna od karakteristika svakog tona koji čujemo. U daljem tekstu pokušaću da vam dočaram šta to zapravo znači.


Ljudi svemu vole da daju imena pa su tako i tonovi i (ili) note dobili svoja. Međutim nije to jedini razlog, imena data tonovima značajno olakšavaju komunikaciju među muzički pismenima. Zašto to baš ovde spominjem? Zato jer ime tona ukazuje baš na njegovu visinu, a ne na trajanje, boju ili jačinu.
C (Do), D (Re), E (Mi), F (Fa), G (Sol), A (La) i H (Si), ne izgleda teško, a? Pa i nije. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si i Do po solmizaciji, a C, D, E, F, G, A i H po abecedi. Ja ću se ovde služiti abecednim imenima tonova. Da bih uopšte mogao da vam pričam o visini tona trebalo bi prvo da vam objasnim koji je ton viši a koji niži. Cvrkutanje ptica je visoko a zvuk koji proizvodi motor velikog kamiona je nizak. Jednostavno, kad upoređujete dva tona, onaj koji zvuči piskutavije je viši.
 
viši ton niži ton
 
Kada su note u pitanju, tu je stvar još prostija, note se zapisuju u notni sistem (o njemu nešto kasnije) i princip određivanja visine tona je vizuelan. Nisko napisana nota - nizak ton, visoko napisana nota - visok ton. E sad, obzirom da se note najčešće nižu od nižih ka višim, a malopre je napisano baš tako, sledi da je ton C u ovoj grupi najniži, da je E više od D a niže od F i da je H najviše.
Obzirom da i vokal i instrumenti mogu da proizvedu mnogo više od sedam tonova stvar je zamišljena tako da se ovaj redosled stalno ponavlja: ...G, A, H, C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, F, G, A... Skup svih tonova zove se tonski sistem. Da bi se znalo, recimo, na koje F se misli, tonovi su podeljenji u grupe - oktave tonskog sistema koje se nižu ovim redosledom.
 
2C2D2E2F2G2A2H - Subkontra oktava
1C1D1E1F1G1A1H - Kontra oktava
CDEFGAH - Velika oktava
cdefgah - Mala oktava
c1d1e1f1g1a1h1 - Prva oktava
c2d2e2f2g2a2h2 - Druga oktava
c3d3e3f3g3a3h3 - Treća oktava
c4d4e4f4g4a4h4 - Četvrta oktava
c5d5e5f5g5a5h5 - Peta oktava
 
Dakle, spisak svih tonova koji pripadaju tonskom sistemu od nižeg ka višem glasio bi: 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2A, 2H, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1A, 1H, C, D, E, F, G, A, H, c, d, e, f, g, a, h, c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1, c2, d2, e2, f2, g2, a2, h2, c3, d3, e3, f3, g3, a3, h3, c4, d4, e4, f4, g4, a4, h4, c5, d5, e5, f5, g5, a5 i h5.
Sve ovo može se napisati i notama. Note se pišu znacima a ne slovima i to u sistemu koji je specijalno prilagođen njima a zove se linijski sistem. Šta će koji znak značiti zavisi i od ključa u kom se piše. Upravo linijski sistem i ključevi tema su sledećeg časa.