Eolski modus

Izvodeći eolski modus iz C dur skale dovoljno je da od VI stepena nanižemo sledećih osam nota koje pripadaju toj skali.


Šematski prikaza vrata gitare (do XII praga) sa svim tonovima koji pripadaju skali. Crvenim tačkama su obeleženi tonaliteti a crnim ostali tonovi.