Hromatska skala

Hromatska skala je po mom skromnom mišljenju najinteresantnija skala. Svi razmaci u njoj su polutonski. Moguće je izvesti i dursku i molsku harmonsku skalu. Ovde je izvedena durska. Pored osnovnih stepena durske skale: I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII, čine je i povišeni I, II, IV, V i VI stepen. Sve hromatske lestvice svih tonalite sastoje je se od istih tonova, jedino se napisane mogu identifikovati u potpunosti.
Muzička teorija još kaže i to da se silazno durska hromatska skala izvodi ovako: VIII, VII, sniženi VII, VI, sniženi VI, V, sniženi V, IV, III, sniženi III, II, sniženi II i I.


Šematski prikaza vrata gitare (do XII praga) sa svim tonovima koji pripadaju skali. Crvenim tačkama su obeleženi tonaliteti a crnim ostali tonovi.