Pentatonska molska skala

Pentatonska molska skale potiče i gradi se od prirodne molske skale, samo se izostave drugi i šesti stepen.


Šematski prikaza vrata gitare (do XII praga) sa svim tonovima koji pripadaju skali. Crvenim tačkama su obeleženi tonaliteti a crnim ostali tonovi.