Prirodna molska skala

Za svaku dursku skalu postoji odgovarajući paralelni mol. Razlika između osvnovnog tonaliteta dura i mola je šest stepeni, daklem, ako od VI stepena C durske skale nabrojimo sledećih osam nota dobijamo a (svi durski tonaliteti pišu se velikim, a molski malim slovom) prirodnu molsku skalu.


Šematski prikaza vrata gitare (do XII praga) sa svim tonovima koji pripadaju skali. Crvenim tačkama su obeleženi tonaliteti a crnim ostali tonovi.